بیمه های فوت تمام عمر

شرکت خدمات بیمه ای یادآوران فردا

بیمه های فوت تمام عمر

ما هم می دانیم که بیشترین نگرانی هر خانواده از دست دادن سرپرست آن می باشد . شرکت بیمه البرز با ارائه این نوع بیمه نامه آرامش خاطر برای شما و آینده ای مطمئن را برای خانواده شما فراهم می آورد.

مزایای این نوع بیمه نامه :

  • ارائه پوشش بیمه فوت به هر علت و فوت ناشی از حادثه با پرداخت اولین قسط حق بیمه
  • امکان معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کلی
  • شما می توانید هر مبلغ سرمایه و یا هر میزان حق بیمه را با توجه به امکانات مالی خود انتخاب کنید
  • امکان افزایش یا کاهش در میزان حق بیمه و یا سرمایه فوت در ابتدای هر سال بیمه ای
  • پرداخت وام به دفعات تا ۹۰ درصد میزان اندوخته های شما بدون نیاز به ضامن
  • استفاده از مزایا و معافیت های مالیاتی

 

جدول نمونه
بیمه های فوت تمام عمر با سرمایه ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال
سن بیمه شده (سال) مدت بیمه نامه با روش پرداخت حق بیمه به صورت ماهیانه (ریال)
۵ سال ۱۰ سال ۱۵سال
۵ ۵۷۰ر۱۲۱ ۰۳۰ر۸۳ ۲۹۰ر۷۱
۱۰ ۹۸۰ر۱۲۸ ۷۱۰ر۸۷ ۱۷۰ر۷۵
۱۵ ۴۶۰ر۱۴۱ ۶۵۰ر۹۵ ۷۳۰ر۸۱
۲۰ ۱۵۰ر۱۵۴ ۷۰۰ر۱۰۳ ۳۵۰ر۸۸
۲۵ ۵۱۰ر۱۶۵ ۸۶۰ر۱۱۰ ۲۶۰ر۹۴
۳۰ ۲۶۰ر۱۸۴ ۷۳۰ر۱۲۲ ۰۸۰ر۱۰۴
۳۵ ۸۶۰ر۲۱۲ ۹۰۰ر۱۴۰ ۱۷۰ر۱۱۹
۴۰ ۲۷۰ر۲۵۴ ۳۸۰ر۱۶۷ ۲۹۰ر۱۴۱
۴۵ ۴۹۰ر۳۱۱ ۲۶۰ر۲۰۴ ۳۶۰ر۱۷۲
۵۰ ۳۸۰ر۳۸۸ ۵۷۰ر۲۵۴ ۲۳۰ر۲۱۵
۵۵ ۲۸۰ر۴۸۵ ۰۵۰ر۳۱۹ ۹۲۰ر۲۷۰
۶۰ ۵۵۰ر۶۰۳ ۴۵۰ر۳۹۹
۶۵ ۶۹۰ر۷۴۹