بیمه حوادث

پوشش های بیمه ای شرکت یادآوران فردا

بیمه حوادث قراردادی است بین بیمه گر و بیمه گذار که به موجب آن بیمه شده در ازاء پرداخت حق بیمه مقرر و با توجه به تعاریف زیر در مقابل خطرات ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه قرار می گیرد .

حادثه : حادثه موضوع این بیمه هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی است که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ،نقص عضو و ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد .

پوشش های بیمه حوادث :

۱- فوت ناشی از حادثه
۲- نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه ،به معنی قطع ،تغییر شکل یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .
۳- جبران هزینه‌های پزشکی ناشی ازحادثه ،منظور هزینه‌های خدمات درمانی است که بیمه‌شده در صورت تحقق موضوع بیمه نامه متحمل شده است .
۴- غرامت روزانه عمومی و یا بیمارستانی ناشی از حادثه، چنانچه به علت وقوع حادثه بیمه شده به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر به استراحت درمنزل/ بیمارستان نیاز داشته باشد بیمه‌گر با دریافت حق بیمه‌ای اندک پرداخت غرامت یا دستمزد بیمه شده را براساس سرمایه بیمه توافق شده پرداخت می نماید .

در بیمه‌ نامه‌های حوادث اساس محاسبه حق‌بیمه ، نوع شغل بیمه‌شده و وضعیت سلامتی وی در زمان صدور بیمه نامه می‌باشد. بنابراین کلیه مشاغل به ۵گروه شغلی (از کم خطر تا پرخطر)دسته بندی شده اند و حق بیمه با توجه به سرمایه بیمه توافق شده بین بیمه گر و بیمه گذار نوع شغل بیمه شده و وضعیت سلامتی وی محاسبه و دریافت می گردد .

سایر خطرات تحت پوشش بیمه حوادث

الف) غرق شدن ، مسمومیت ،تاثیر گاز ،بخار و یا مواد خورنده مانند اسید .
ب ) ابتلا به هاری ،سیاه زخم ، کزاز و گزیدگی .
ج ) دفاع مشروع بیمه شده .
د ) اقدام برای نجات اشخاص واموال از خطر وحادثه .

– فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی ( سرمایه کمتر از -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال)
– فرم پیشنهاد بیمه حوادث انفرادی ( سرمایه بیش از -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال)

انواع بیمه حوادث :

۱- بیمه حوادث انفرادی
اشخاص حقوقی فقط به عنوان بیمه گذار و اشخاص حقیقی به عنوان بیمه گذار و یا بیمه شده می توانند با توجه به وضعیت سلامتی و نوع فعالیت شغلی بیمه شده ( شخصی که خطرات موضوع بیمه نامه را تحت پوشش دارد.) در مقابل خطرات ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند .

به عنوان مثال:یک معلم (که‌درگروه شغلی یک قرار می‌گیرد )با سرمایه فوت و نقص عضو -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال و پوشش جبران هزینه‌های پزشکی باسرمایه -/۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال با پرداخت حق بیمه ای به مبلغ -/۰۰۰ر۲۰ ریال ، به مدت یک سال بیمه ای تحت پوشش بیمه حوادث انفرادی قرار می گیرد .

۲- بیمه حوادث خانواده
بیمه نامه حوادث خانواده نوعی از بیمه نامه حوادث انفرادی است که همسر و فرزندان بیمه شده را تحت پوشش
بیمه حوادث قرار می دهد .این بیمه نامه به تبع بیمه نامه حوادث انفرادی می باشد .شخصی که متقاضی بیمه نامه حوادث خانواده می باشد بایستی مرد و متاهل بوده و بیمه نامه حوادث انفرادی نیز داشته باشد .

– خطرات تحت پوشش بیمه حوادث خانواده

الف) فوت ناشی از حادثه همسر ( زوجه ) .

ب ) نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه همسر ( زوجه) و هر یک از فرزندان .

ج ) جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه همسر و فرزندان .

۳- بیمه حوادث گروهی
مجموعه افرادی که با هدف مشترکی دارای فعالیت شغلی مشخصی می باشند را میتوان گروه تلقی نمود و به‌صورت گروهی نیز تحت پوشش بیمه حوادث قرار گیرند.( حداقل تعداد افراد گروه ۲۰ نفر می باشد .) این گروه می تواند هر یک از موارد ذیل باشد:

الف ) کارکنان سازمانهای دولتی ، شرکتها ،مؤسسات کارخانه ها و …

ب ) اعضای فدراسیونها ،باشگاهها و تیم های ورزشی .

ج ) مسافرین تورهای داخلی و خارجی .

د ) دانشجویان ، دانش آموزان ، کودکان و مربیان مهدهای کودک.

*بیمه حوادث ۲۴ ساعت شبانه روز را تحت پوشش قرار می دهد . مگر آنکه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق دیگری شده باشد .

* چنانچه بیمه‌شده علاوه بر شغل اصلی دارای مشاغل فرعی نیز باشدحق‌بیمه وی جهت پوشش بیمه ای بر اساس طبقه شغلی بالاتر ( پرخطر ) محاسبه خواهد شد .

* اگر بیمه‌شده علاوه بر فعالیت‌های عادی حرفه‌ای خویش به‌طور متناوب و یا مستمر به انجام فعالیتهای ورزشی خاصی بپردازد امکان برقراری پوشش این خطرات (خطرات ورزشی ) در بیمه نامه حوادث با پرداخت حق بیمه اضافی میسر می باشد .

– در بیمه‌های حوادث گروهی خطراتی‌که با موافقت بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است ، به‌شرح ذیل می باشد :

۱- زمین لرزه ، آتشفشان و فعل وا نفعالات هسته ای .

۲- ورزش‌های رزمی و حرفه ای ،شکار ،‌سوارکاری ، قایق رانی و هدایت موتورسیکلت ،هدایت یا سرنشینی هواپیماهای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی(مسابقه‌ای) ،هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات و هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور .

– خسارتهای خارج از تعهدات بیمه گر

– خودکشی و یا اقدام به آن

– صدمات بدنی که بیمه شده به صورت عمدی موجب آن می شود .

– مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و روان گردان

– هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده

– کلیه خسارتهای اتباع خارجی که فاقد مجوز اقامت و پروانه کار باشند .

– چنانچه بیمه شده هنگام رانندگی دچار حادثه گردد و دارای گواهینامه رانندگی مجاز و متناسب آن وسیله نقلیه نباشد اعم از آنکه مقصر حادثه باشد یا نباشد .

– استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک .

– ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ،مشارکت و یا معاونت در آن .

– بیماری و ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد .

– فوت بیمه شده به علت حادثه ناشی از عمد ذی‌نفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت ) در این صورت بیمه‌گر فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذی نفع در سرمایه خواهد بود .

– جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی و هرگونه اقدامات تروریستی .