بیمه های مستمری

پوشش های بیمه ای شرکت یادآوران فردا

بیمه های مستمری

کلیه آحاد جامعه اعم از بازاریان ، کسبه ، زنان خانه دار ، کارمندان دولتی و یا خصوصی ، دانشجویان و … می توانند از مزایای این نوع بیمه نامه ها در هر زمان و در هر مرحله از زندگی خصوصا در زمان بازنشستگی استفاده نمایند .

مستمری ها بر دو نوع می باشند :

الف – مستمری تمام عمر

در این حالت اقساط مستمری تا زمانیکه بیمه شده در قید حیات باشد و حداکثر تا سن ۱۰۶ سالگی پرداخت می گردد .

ب- مستمری موقت

  • در این نوع بیمه نامه ها اقساط مستمری به مدت محدود که شما خود مدت آن را تعیین می نمایید ، پرداخت می گردد.
  • شما قادر هستید هر میزان حق بیمه و یا هر مبلغ مستمری ماهانه که مایل باشید به دلخواه خود انتخاب نمایید.
  • در صورتیکه حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت نمایید بلافاصله پس از باز کردن حساب ، اقساط مستمری خود را می توانید به صورت ماهانه ، دو ماهه ، سه ماهه و … یا سالانه دریافت نمایید و یا شما می توانید حق بیمه را به صورت ماهانه پرداخت نموده و از مزایای دریافت مستمری تا پایان ۱۰۶ سالگی استفاده نمایید.
  • در این نوع بیمه نامه ها شما میتوانید از محل ذخیره های خود به دفعات تا میزان ۹۰ درصد اندوخته ها بدون نیاز به ضامن وام دریافت نمایید.
  • در صورت تمایل اقساط مستمری به خود شما و یا یکی از اعضای خانواده و یا هر شخص دیگری که انتخاب نمایید پرداخت می گردد.
  • اگر در طول مدت پرداخت حق بیمه از خرید بیمه نامه خود منصرف گردید کلیه حق بیمه های پرداختی عینا مسترد خواهد شد.
  • در صورت فوت ، کلیه اندوخته های ایجاد شده به همراه سودهای متعلقه به استفاده کنندگانی که شما تعیین نموده اید پرداخت می گردد.

جدول نمونه

دریافت مستمری به صورت سالیانه و تا پایان عمر
به میزان ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ریال
سن بیمه شده مدت بیمه نامه با روش پرداخت حق بیمه به صورت ماهیانه (ریال)
۱۰ سال ۱۵ سال ۲۰ سال
۵ ۳۴۰ر۷۰۴ر۱ ۳۷۰ر۷۹۸ ۰۱۰ر۴۳۹
۱۰ ۴۰۰ر۶۹۴ر۱ ۳۴۰ر۷۹۳ ۲۳۰ر۴۳۶
۱۵ ۵۱۰ر۶۸۴ر۱ ۳۲۰ر۷۸۸ ۹۷۰ر۴۳۲
۲۰ ۱۲۰ر۶۷۶ر۱ ۳۹۰ر۷۲۸ ۵۰۰ر۴۲۸
۲۵ ۱۵۰ر۶۶۳ر۱ ۸۳۰ر۷۷۲ ۲۵۰ر۴۲۱
۳۰ ۴۲۰ر۶۴۱ر۱ ۶۳۰ر۷۵۷ ۴۴۰ر۴۱۰
۳۵ ۷۹۰ر۶۰۷ر۱ ۳۰۰ر۷۳۵ ۲۶۰ر۳۹۵
۴۰ ۹۶۰ر۵۵۸ر۱ ۰۹۰ر۷۰۴ ۴۲۰ر۳۷۵
۴۵ ۵۸۰ر۴۹۱ر۱ ۵۷۰ر۶۶۳ ۹۶۰ر۳۵۰
۵۰ ۸۳۰ر۴۰۴ر۱ ۵۳۰ر۶۱۳ ۵۶۰ر۳۲۱
۵۵ ۱۰۰ر۲۹۸ر۱ ۳۴۰ر۵۵۲ ۸۴۰ر۲۸۶
۶۰ ۱۵۰ر۱۳۰ر۱ ۳۲۰ر۴۶۳ ۷۵۰ر۲۴۱
۶۵ ۹۴۰ر۹۶۳ ۱۳۰ر۳۸۰
۷۰ ۵۴۰ر۷۶۸