فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری

پوشش های بیمه ای شرکت یادآوران فردا

فرآیند پرداخت خسارت بیمه باربری

۱- پس از اعلام خسارت کتبی یا تلفنی بیمه گذار ، بیمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشکیل می شود.

۲- در صورت نیاز کارشناس بازدید ازمحموله خسارت دیده بازدید، و علت و میزان خسارت را گزارش می نماید.

۳- اسناد ومدارک مورد نیاز جهت بررسی پرونده خسارت با توجه به شرایط بیمه نامه و علت خسارت ازبیمه گذار دریافت می شود .

۴- در صورت قابل پرداخت بودن خسارت میزان خسارت محاسبه و رقم خسارت طبق آئین نامه حدود اختیارات به تائید مسئولین می رسد .

۵- در صورت تائید رقم خسارت ، حواله خسارت صادر و پس از دریافت برگ جانشینی یا رسید تسویه خسارت از بیمه گذار چک خسارت تحویل وی می گردد.

۶- در صورت قابل پرداخت نبودن خسارت ، مراتب به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید و پرونده مختومه می گردد .

۷- در صورت اعتراض بیمه گذار به مبلغ خسارت یا مختومه شدن پرونده ، پرونده خسارت مجددا” رسیدگی شده و نتیجه نهایی به اطلاع بیمه گذار خواهد رسید .

اسناد مورد نیاز جهت پرداخت خسارت :

الف – اسناد حمل وخرید

– پیش فاکتوریا پرو فرما proforma invoice
– بارنامه bill of lading
– فا کتور commercial invoice
– صورت بسته بندی packing list
– گواهی مبداء certificate of origin
– بارنامه حمل داخلی

ب – اسناد خسارت

– صورت مجلس گمرکی : زمانی که خسارات وارده به کالا در گمرکات مشهود باشد سندی به نام صورت مجلس گمرکی توسط مقامات گمرک تنظیم می گردد که مبین نوع و تعداد کالا از نظر کم وکیف خسارت بوده و به تایید و امضاء گمرک و شرکت حمل و نقل مربوطه می رسد این سند حائز اعتبار حقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت می باشد .
– راهنامه CMR : در صورت حمل زمینی این سند که مخصوص حمل کننده است صادر می شود ودرمواردیکه محموله حمل شده در طی مسیر دچار خسارت گردد کم وکیف خسارت در CMR مربوطه درج و توسط راننده تایید و ممهور به مهر شرکت حمل و نقل می شود این سند حائز اعتبارحقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت میباشد .
– قبوض انبار گمرکی : هنگامی که کالاها وارد انبار گمرک می شوند قبض انبار از سوی مسئولین صادر می گردد و درمواردیکه کالا دارای خسارت باشد مراتب در قبض انبار مربوطه درج می گردد.
– گواهی عدم تحویل : در صورتیکه یک یا چند بسته کامل ازکل محموله به مقصد نرسد شرکتهای حمل و نقل پس از بررسی موضوع و عدم دریافت اطلاعی از کالای مفقود شده و براساس صورت مجلس گمرکی تنظیم شده در گمرکات نسبت به صدور گواهی عدم تحویل اقدام می نمایند که سندی ضروری جهت بررسی خسارت واقدامات بازیافت خسارت می باشد .
– گزارش مقامات انتظامی و کروکی حادثه : این سند هنگام وقوع تصادف و یا بروز حوادث جاده ای توسط مقامات انتظامی محدوده مربوطه تهیه می گردد وحاوی اطلاعاتی در خصوص چگونگی تصادف و مقصرین حادثه می باشد .
– قبوض باسکول : قبوض باسکول جهت بررسی کسریهای احتمالی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
– گواهی بازرسی کالا : در صورتیکه خسارت درخارج از کشور اتفاق افتاده باشد بازدید کارشناسی توسط موسسات معتبری از قبیل Lloyds,SGS,IGS,IEI,…انجام می پذیرد و گواهی مربوطه مبنی بر علت ومیزان خسارت صادرمی گردد این گواهی جهت بررسی دقیق خسارت ضروری می باشد .
– گزارش بازرسی کمیت وکیفیت کالا quality and quantity inspection : گزارشی که به منظور تعیین کمیت وکیفیت وسایر مشخصه های کالا یا تجهیزات توسط موسسه های بازرسی مستقل تهیه می شود . سورویا نس نیز یکی از گزارشات بازرسی است که پس از انجام عملیاتی ازقبیل بازرسی ،بازبینی ، نمونه برداری ، اندازه گیری ، آزمایش و … صادر می گردد .
– درافت سوروی : تعیین مقدار کالاها ی فله مانند غلات ،آهن الات و غیره( مواد فله خشک) روی کشتی با روش DRAFT SURVEY صورت می گیرد در این روش درافت کشتی قبل و بعد از تخلیه محموله در نظر گرفته می شود و پس از اعمال فاکتورهای دیگری از جمله VEF,DEADWEIGHT,… و براساس قانون ارشمیدس وزن کالا بدست می آید .
– ULLAGE SURVEY: تعیین مقدار کالاهای فله مایع روی کشتی با آلیج گیری صورت میگیرد. باتوجه به کالیبره بودن مخازن ، اندازه گیری میعانات تابع وزن مخصوص ، درجه دما و بررسی وضعیت قرارگرفتن کشتی در حالت عدم تعادل می باشد که برای رسیدن به وضعیت استاندارد از جداول مخصوصی دراین زمینه استفاده می شود تا وزن کالا به طوردقیق اندازه گیری شود .

ج – اسناد گمرکی و بانکی

– اعلامیه فروش ارز
– برگ ثبت سفارش
– پروانه سبز گمرکی
– اظهارنامه خروجی کالا (صادراتی)
– پروانه ورود موقت کانتینر

Add comment